v0.79 RuntimeImport GltfData

GltfParserGltfData の分割

var parser = new GltfParser();
parser.ParsePath(path);
GltfData data = new GlbFileParser(path).Parse();